کالکشن در لاراول

  $collection = (new \Illuminate\Support\Collection(['ashkan', 'hasan', 'sara']));
  /**
   * map
   * @return ['ASHKAN', 'HASAN', 'SARA']
   * @descriptionاین متد یک عملیات رو روی همه ایتم های آرایه انجام مید
   */
  return $collection->map(function ($name){
    return strtoupper($name);
  });

  /**
   * search
   * @return 2
   * @description این متد در صورت وجود ایتم مورد نظر در ارایه لوکیشن اون رو به ما میده
   */
  return $collection->search('sara');
  /**
   * contains
   * @return true or false
   * @description این متد یه شرط روی ایتم های یه آرایه اجرا میکنه که ببینه ایم که ما میخوایم وجود داره یا نه
   */
  return $collection->contains('hasan');
  /**
   * filter
   * @return ["ashkan","hasan"]
   * @description این متد چک میکنه ایا ایتم ما با اون شرطی که ما داریم جوابش true میشه یانه در صورتی که اون شرط اوکی باشه نمایش میده
   */
  return $collection->filter(function ($name){
    return strlen($name) >= 5;
  });
  /**
   * first
   * @return ashkan
   * @description این متد اولین ایتم آرایه رو به ما میده.
   */
  return $collection->first();
  /**
   * groupBy
   * @return {
   * "account-x10": [
   * {
   * "account_id": "account-x10",
   * "product": "Chair"
   * },
   * {
   * "account_id": "account-x10",
   * "product": "Bookcase"
   * }
   * ],
   * "account-x11": [
   * {
   * "account_id": "account-x11",
   * "product": "Desk"
   * }
   * ]
   * }
   * @description این متد ایتم های آرایه رو گروه بندی میکنه.
   */
  $collection = collect([
    ['account_id' => 'account-x10', 'product' => 'Chair'],
    ['account_id' => 'account-x10', 'product' => 'Bookcase'],
    ['account_id' => 'account-x11', 'product' => 'Desk'],
  ]);

  return $collection->groupBy('account_id');
  /**
   * sort
   * @return ["ashkan","hasan","sara"]
   * @description این متد ایتم آرایه رو مرتب میکنه.
   */
  return $collection->sort();
  return $collection->sortBy('account_id');
  return $collection->sortDesc();
  $collection->sortKeys();
  $collection->splice();
  $collection->sum();
  $collection->take();
  $collection->toArray();
  $collection->toJson();
  $collection->transform();
  $collection->undot();
  $collection->unique();

  return $collection->firstOrFail(function ($value, $key) {
    return $value == "ashkan1";
  });


  return $collection->map(function ($name) {
    return strtoupper($name);
  });
  ```

در جهان آزاد چیزی برای کسی محفوظ نیست بجر آزادی فرد :)