اعمال تغیرات فایل گیت ایگنور بعد از پوش کردن

 git rm -r --cached . 
 git add .
 git commit -m 'Removed all files that are in the .gitignore' 
 git push origin master

در جهان آزاد چیزی برای کسی محفوظ نیست بجر آزادی فرد :)